Thứ sáu, 14/06/2019

Lễ ký kết công chứng chuyển nhượng QSDĐ dự án GIALAI CITYGATE.