Trong các kim loại Li, Na, K, Cs, kim loại có tính khử mạnh nhất là

Trong những sắt kẽm kim loại Li, Na, K, Cs, kim loại có tính khử mạnh nhất là

Trong những sắt kẽm kim loại Li, Na, K, Cs, kim loại có tính khử mạnh nhất là

Bạn đang xem: Trong các kim loại Li, Na, K, Cs, kim loại có tính khử mạnh nhất là

Đáp án B

Trong group IA lên đường kể từ Li cho tới Cs nửa đường kính vẹn toàn tử sắt kẽm kim loại tăng dần dần, độ chất lượng link sắt kẽm kim loại hạn chế dần dần nên tính khử tăng dần dần theo hướng tăng dần dần chừng tăng năng lượng điện phân tử nhân.

Kim loại với tính khử vượt trội nhất là Cs. Đáp án B.