210+ Từ vựng tiếng Anh về các con vật

Động vật luôn luôn là chủ thể thú vị không chỉ có với trẻ em mà còn phải với những người rộng lớn tất cả chúng ta. Vậy chúng ta tiếp tục biết không còn thương hiệu bởi vì tiếng Anh về những con cái vật chưa? Cùng 4Life English Center (e4Life.vn) tò mò vô nội dung bài viết sau nhé.

Tiếng anh về những con cái vật
Tiếng anh về những con cái vật

1.1. Từ vựng giờ đồng hồ Anh về những loại thú cưng

 • Dog: Con chó
 • Cat: Con mèo
 • Parrot: Con vẹt
 • Rabbit: Con thỏ
 • Kitten: Mèo con
 • Puppy: Chó con cái, cún con
 • Tropical fish: Cá sức nóng đới
 • Hamster: Chuột Hamster
 • Goldfish: Cá vàng
 • Turtle: Rùa
 • Mouse: Chuột

1.2. Từ vựng giờ đồng hồ Anh về những loại chim

 • Swallow: Chim én, chim nhạn
 • Robin: Chim cổ đỏ
 • Raven: Quạ
 • Swan: Thiên nga
 • Kitten: Mèo con
 • Penguin: Chim cánh cụt
 • Parrot: Con vẹt
 • Woodpecker: Chim gõ kiến
 • Black bird: Chim sáo
 • Turkey: Gà tây
 • Pigeon: Bồ câu
 • Seagull: Mòng biển
 • Rabbit: Con thỏ
 • Flamingo: Chim hồng hạc
 • Owl: Cú mèo
 • Sparrow: Chim sẻ
 • Goose: Ngỗng
 • Hawk: Chim ưng
 • Crow: Con quạ
 • Peacock: Con công
 • Dove: Chim người tình câu
 • Ostrich: Đà điểu
 • Bald eagle: Đại bàng đầu trắng
 • Stork: Con cò

1.3. Từ vựng giờ đồng hồ Anh về những loại động vật hoang dã biển

 • Jellyfish: Con sứa
 • Seagull: Mòng biển
 • Walrus: Hải mã, con cái moóc
 • Cormorant: Chim cốc
 • Seahorse: Cá ngựa
 • Penguin: Chim cánh cụt
 • Whale: Cá voi
 • Sea urchin: Nhím Biển
 • Coral: San hô
 • Seal: Hải cẩu
 • Clams: Sò
 • Fish: Cá
 • Octopus: Bạch tuộc
 • Pelican: Bồ nông
 • Dolphin: Cá heo
 • Shells: Vỏ sò
 • Shark: Cá mập
 • Starfish: Sao biển
 • Sea turtle: Rùa biển
 • Squid: Mực ống
 • Sea lion: Sư tử biển
 • Lobster: Tôm hùm
 • Crab: Cua
 • Otter: Rái cá
 • Sea anemone: Hải quỳ
 • Scallop: Sò điệp
 • Salmon: Cá hồi
 • Orca: Cá kình

1.4. Từ vựng giờ đồng hồ Anh về những loại động vật hoang dã lãng phí dã

Từ vựng về động vật
Từ vựng giờ đồng hồ Anh về những loại động vật hoang dã lãng phí dã
 • Skunk – /skʌŋk/: Chồn hôi
 • Coyote – /’kɔiout/: Chó sói
 • Otter – /’ɑtər/: Rái cá
 • Bear – /beə/: Con gấu
 • Hart – /hɑrt.: Con hươu
 • Elk – /ɛlk/: Nai sừng tấm
 • Lynx (bobcat) – /lɪŋks/ (/’bɔbkæt/): Mèo rừng Mĩ
 • Polar bear – /pəʊl beəʳ/: Gấu bắc cực
 • Badger – /bædʒər/: Con lửng
 • Gnu – /nuː/: Linh dương đầu bò
 • Gazelle – /gəˈzel/: Linh dương Gazen
 • Racoon – /ræ’kun/: Con gấu mèo
 • Baboon – /bəˈbuːn/: Khỉ đầu chó
 • Panda – /’pændə/: Gấu trúc
 • Rhinoceros – /raɪ’nɑsərəs/: Tê giác
 • Zebra – /’zɛbrə/: Ngựa vằn
 • Lioness – /ˈlaɪ.ənis/: Sư tử (cái)
 • Cheetah – /’tʃi:tə/: Báo gêpa
 • Giraffe – /dʒə’ræf/: Hươu cao cổ
 • Porcupine – /ˈpɔː.kjʊ.paɪn/: Con nhím
 • Hippopotamus – /,hipə’pɔtəməs/: Hà mã
 • Chameleon – /kə’miliən/: Con tắc kè
 • Goat – /ɡoʊt/: Con dê
 • Chipmunk – /ˈtʃɪp.mʌŋk/: Sóc chuột
 • Seal – /sil/: Hải cẩu
 • Beaver – /ˈbiː.vəʳ/: Con hải ly
 • Antelope – /æn,təloʊp/: Linh dương
 • Bat – /bæt/: Con dơi
 • Zebra – /ˈziː.brə/: Con ngựa vằn
 • Hyena – /haɪ’inə/: Linh cẩu
 • Mink – /mɪŋk/: Con chồn
 • Squirrel – /skwɜrəl/: Con sóc
 • Mule – /mjul/: Con la
 • Pony – /’poʊni/: Ngựa con
 • Fox – /fɑks/: Con cáo
 • Chimpanzee – /,ʧɪmpæn’zi/: Tinh tinh
 • Reindeer – /’reɪn,dir/: Tuần lộc
 • Moose – /muːs/: Nai sừng tấm {ở phía bắc châu Phi, Âu, Á)
 • Walrus – /’wɔ:lrəs/: Con moóc
 • Gorilla – /gəˈrɪl.ə/ : Vượn người
 • Dolphin – /dɑlfɪn/: Cá heo
 • Sloth – /slɔθ/: Con lười
 • Koala bear – /kəʊˈɑː.lə beəʳ/: Gấu túi
 • Buffalo – /ˈbʌf.ə.ləʊ/: Trâu nước
 • Guinea pig: Chuột lang
 • Platypus – /’plætipəs/: Thú mỏ vịt
 • Boar – /bɔːʳ/: Lợn lãng phí (giống đực)
 • Yak – /jæk/: Bò Tây Tạng
 • Deer – /dir/: Con nai
 • Kangaroo – /,kæɳgə’ru:/: Chuột túi
 • Elephant – /,ɛləfənt/: Con voi
 • Mammoth – /mæməθ/: Voi yêu tinh mút
 • Camel – /kæməl/: Lạc đà
 • Lion – /’laiən/: Sư tử
 • Hedgehog – /hɛdʒ,hɑɡ/: Nhím
 • Puma – /pjumə/: Con báo
 • Hare – /hɜr/: Thỏ rừng

1.5. Từ vựng giờ đồng hồ Anh về những loại động vật hoang dã vô trang trại

Từ vựng về động vật
Từ vựng giờ đồng hồ Anh về những loại động vật hoang dã vô trang trại
 • Turkey: Gà tây
 • Pig: Con lợn
 • Fish: Cá
 • Rabbit: Con thỏ
 • Chicken: Con gà
 • Dove: Chim người tình câu
 • Ducks: Con vịt
 • Bee: Con ong
 • Goat: Con dê
 • Shrimp: Con tôm
 • Horse: Con ngựa
 • Cow: Con bò
 • Sheep: Cừu
 • Cow: Con trườn cái
 • Ox – /ɑːks/: Con trườn đực
 • Horseshoe: Móng ngựa
 • Piglet: Lợn con
 • Cock: Gà trống
 • Hen: Gà mái
 • Hound: Chó săn

1.6. Từ vựng giờ đồng hồ Anh về những loại động vật hoang dã sở hữu vú

 • Mole: Chuột chũi
 • Sheep: Cừu
 • Koala: Gấu túi
 • Cow: Bò
 • Horse: Con ngựa
 • Panda: Gấu trúc
 • Dog: Con chó
 • Kangaroo: Con con chuột túi
 • Hippopotamus: Hà mã
 • Squirrel: Con sóc
 • Chimpanzee: Tinh tinh
 • Walrus: Hải mã, con cái moóc
 • Deer: Con nai
 • Giraffe: Hươu cao cổ
 • Otter: Rái cá
 • Elephant: Con voi
 • Monkey: Con khỉ
 • Coyote: Chó sói
 • Lion: Sư tử
 • Hedgehog: Nhím
 • Leopard: Báo
 • Fox: Cáo
 • Goat: Con dê
 • Ox: Con bò
 • Mouse: Chuột

1.7. Từ vựng giờ đồng hồ Anh về những loại côn trùng

 • Parasites – /’pærəsaɪt/: Kí sinh trùng
 • Tarantula – /təˈræn.tjʊ.lə/: Loại nhện lớn
 • Grasshopper – /ˈgrɑːsˌhɒp.əʳ/: Châu chấu
 • Cockroach – /’kɑk,roʊʧ /: Con gián
 • Bee – /bi/: Con ong
 • Ladybird – /leɪdɪ,bɜrd/: Bọ rùa
 • Praying mantis – /preiɳˈmæn.tɪs/: Bọ ngựa
 • Ladybug – /’leɪdi,bəɡ/: Con bọ rùa
 • Wasp – /wɑsp/: Tò vò
 • Ant – /ænt/: Kiến
 • Mosquito – /məˈskiː.təʊ/: Con muỗi
 • Nymph – /nɪmf/: Con nhộng
 • Larva – /lɑrvə/: Ấu trùng
 • Locust – /’loukəst/: Cào cào
 • Fly – /flaɪ/: Con ruồi
 • Caterpillar -/ˈkæt.ə.pɪl.əʳ/: Sâu bướm
 • Beetle – /’bi:tl/: Bọ cánh cứng
 • Cricket – /’krɪkɪt/: Con dế
 • Cicada – /si’kɑ:də/ : Ve sầu
 • Honeycomb – /ˈhʌn.i.kəʊm/: Sáp ong
 • Moth – /mɔθ/: Bướm đêm
 • Millipede – /’mɪlə,pid: Con rết
 • Louse – /laʊs/: Con rận
 • Aphid – /eɪfɪd/: Con rệp
 • Dragonfly – /’dræɡ,ənflaɪ/: Con chuồn chuồn
 • Flea – /fli/: Bọ chét

1.8. Từ vựng giờ đồng hồ Anh về những loại động vật hoang dã lưỡng cư

 • Crocodile – /ˈkrɒk.ə.daɪl/: Cá sấu
 • Toad – /təʊd/: Con cóc
 • Cobra – fang – /ˈkəʊ.brə. fæŋ/: Rắn hổ mang-răng nanh
 • Dinosaurs – /’daɪnəʊsɔː/: Khủng long
 • Dragon – /ˈdræg.ən/: Con rồng
 • Alligator – /ˈæl.ɪ.geɪ.təʳ/: Cá sấu Mĩ
 • Turtle – shell – /ˈtɜː.tl ʃel/: Mai rùa
 • Lizard – /ˈlɪz.əd/: Thằn lằn
 • Frog – /frɒg/: Con ếch
 • Chameleon – /kəˈmiː.li.ən/: Tắc đập hoa

1.9. Từ vựng giờ đồng hồ Anh về những loại động vật hoang dã nằm trong lớp hình nhện

 • Scorpion – /ˈskoːpiən/: Bọ cạp
 • Spider – /ˈspaidə/: Con nhện

2. Một số cụm kể từ giờ đồng hồ Anh về động vật

 • Chicken out – tức là thoái lui ngoài (vì không đủ can đảm thao tác làm việc gì đó).
 • Duck out – lẻn ra bên ngoài, trốn rời việc gì bại.
 • Fish for –  tích lũy (thông tin cẩn, chủ ý,…) một cơ hội con gián tiếp.
 • Fish out – lấy đồ vật gi (ra ngoài cái gì).
 • Pig out – ăn nhiều.
 • Wolf down – ăn (rất) nhanh chóng.
 • Beaver away – học tập, thao tác làm việc siêng năng.
 • Leech off – bám lấy, tận dụng ai bại nhằm lần quyền lợi.
 • Horse around – nô đùa.
 • Ferret out – lần rời khỏi.

Trên đó là tổ hợp 210+ kể từ vựng tiếng Anh về những con cái vật, 4Life English Center (e4Life.vn) kỳ vọng tiếp tục mang đến những kỹ năng và kiến thức có ích và cơ hội tiếp thu kiến thức hiệu suất cao.

Bạn đang xem: 210+ Từ vựng tiếng Anh về các con vật

Xem thêm: Số La Mã - Hướng dẫn cách đọc và viết số la mã

Đánh giá chỉ bài xích viết

[Total: 25 Average: 4]

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Toán lớp 1

MATHX là website học toán online, đồng hành cùng học sinh và phụ huynh trong quá trình tự học. MATHX chứa hàng ngàn bài giảng sinh động, ngắn gọn, dễ hiểu, đi kèm với các bài tập luyện tập ngay sau mỗi bài học

Trung tâm Anh ngữ ILS Vietnam

ILS Vietnam mang tới một mô hình học tập hoàn toàn khác biệt. Tại đây, học viên sẽ được trải nghiệm phương pháp học Interactive learning - Lấy học viên làm trung tâm, giáo viên hỗ trợ và thúc đẩy năng lực Tiếng Anh.